Su ve Atıksu Analizleri

 

 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Asidite / Alkanite Tayini
 • Fekal / Toplam Koliform
 • Toplam Katı Madde
 • Çözünmüş Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Askıda Katı Madde
 • Yağ Gres Tayini
 • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, …)
 • Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
 • Toplam Azot
 • Krom +6
 • Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon
 • İyodür
 • Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik )
 • Silika / Bor / Baryum / Selenyum
 • Sıcaklık
 • Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
 • Işık Geçirgenliği (Seki Diski), Yüzer Madde, Debi
 • Tuzluluk, Bulanıklık
 • Alkalinite, Karbonat Alkalinitesi, Bikarbonat Alkalinitesi, Asidite
 • Sertlik, Kalsiyum Sertliği, Magnezyum Sertliği
 • Renk, Koku, Tat
 • Balık Biyodeneyi (ZSF)
 • Sabit Katı Madde, Uçucu Katı Madde
 • Aktif Klor, Serbest Klor, Toplam Klor, Bakiye Klor, Bağlı Klor
 • Klorür, Florür, Bromür, Sülfat
 • Fenol, Fenoller
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
 • Hidrazin
 • Klorofil-a (Üretkenlik)
 • Fosfat, Fosfat Fosforu, Toplam Fosfor
 • Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
 • Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu
 • Toplam Kjeldahl Azotu, Toplam Azot, Organik Azot, İnorganik Azot
 • Sülfür, Sülfit
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS)
 • Toplam Siyanür, Serbest Siyanür, Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür (WAD Siyanür)
 • Serbest Karbondioksit, Permanganat İndeksi